Iskanje
KZ Krka

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 31 800, fax.: 07 39 31 862, e-mail: info@kz-krka.si

Nagradna igra KZ Krka

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

“Mesnine KZ Krka 2018.”

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Mesnine KZ Krka 2018« (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, matična številka 5151350 (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija KZ Krka z.o.o.

2. OPIS IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 16. 5. 2018 do vključno 18. 6. 2018 na območju Republike Slovenije na Facebook strani KZ Krka (http://www.facebook.com/kzkrka...). Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani KZ Krka v zapisku »Pravila in pogoji nagradne igre “Mesnine KZ Krka 2018”. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je Facebook reakcija in komentar na objavo na časovnici Facebook strani KZ Krka, ki oznanjuje nagradno igro in je objavljena 16. 5. 2018. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji odstrani katerokoli vsebino, še posebno žaljivo ali neprimerno, kot npr., vendar ne izključno, vsebino, ki spodbuja sovraštvo, nasilje, nadlegovanje, rasizem, spolno, versko ali politično nestrpnost, pretresljivo ali gnusno vsebino. Organizator si prav tako pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Šteje se, da posamezni sodelujoči z reakcijo in komentarjem na objavo na časovnici Facebook strani KZ Krka ter prilepljeno fotografijo trgovske police z mesninami KZ Krka v domačem kraju (npr. trgovine v verigi Mercator, Spar, Tuš…), v času trajanja nagradne igre izrecno soglaša s pravili in pogoji nagradne igre ter je z njimi v celoti seznanjen. Sodelujoči se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradni igri v celoti spoštoval njena pravila. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade ter izdati pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni podana na opisani način, je organizator ne upošteva. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja nagradne igre, in sicer ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

4. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega:

 1.         prva (1) nagrada – bon KZ Krka, v višini 60 €

 2.         druga (2) nagrada – bon KZ Krka, v višini 50 €

 3.        tretje (3) nagrada – bon KZ Krka,v višini 40 €

 4.        četrta (4) nagrada – bon KZ Krka, v višini 30 €

 5.        peta (5) nagrada – bon KZ KRKA, v višini 20 €

   

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Nagrajenec lahko po podelitvi prenese nagrado na tretje osebe.

5. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD

Nagrade se podeljujejo po zaključku z žrebom 5 sodelujočih. Udeleženec v nagradni igri sodeluje, če med trajanjem nagradne igre poda Facebook reakcijo in komentar na posebno objavo na časovnici Facebook strani KZ Krka ter prilepljeno fotografijo trgovske police z mesninami KZ Krka v domačem kraju (npr. trgovine v verigi Mercator, Spar, Tuš…). Udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje večkrat, a osvoji lahko največ eno nagrado. Dodeljevanje nagrad udeležencem nagradne igre bo potekalo najkasneje 22. 6. 2018, opravi in nadzoruje ga komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja nagradne igre. Dodeljevanje bo potekalo tako, da bo izmed vseh sodelujočih komisija naključno izžrebala 5 udeležencev, ki izpolnjujejo zahteve 3. člena teh pravil.

Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.


 

6. OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV TER IZPLAČILO NAGRAD

Po zaključku izbora komisije bo najkasneje do 22. 6. 2018 na Facebook strani KZ Krka v zapisku »Rezultati nagradne igre “Mesnine KZ Krka 2018” in na časovnici Facebook strani KZ Krka objavljen seznam nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici ter v zapisku. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo, razen v primeru razmerja mladoletni sodelujoči – zakoniti zastopnik, v kolikor je bila nagrada prevzeta skladno s temi pravili in pogoji sodelovanja. Plačilo davkov od nagrade (vključno z DDV - jem) je odgovornost organizatorja. Organizator KZ Krka z.o.o. se zavezuje, da bo za nagrajence od vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 131. členom veljavnega Zakona o dohodnini. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na darilih. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo posredovali organizatorju.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradna igra, oziroma uradno pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljan, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, se pravi evenutelnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.


 

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,

 • vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,

 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali pri izboru nagrad

 • nedostavljene pošiljke z nagradami,

 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri s poslanimi osebnimi podatki izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za trženjske namene in za namene tega nagradne igre skladno z zakonom. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja tega nagradne igre ter za trženjske namene. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

10. KONČNE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani KZ Krka. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja tudi ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook. Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na marketing@kz-krka.si.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novem mestu. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. Novo mesto, 16. 5. 2018

Organizator nagradne igre:

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, matična številka 5151350.

KZ Krka

KZ Krka z.o.o.

Šentjernejska c. 6
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 31 800

fax.: 07 39 31 846

e-mail: info@kz-krka.si